REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.ASTELLAS.EDU.PL

DEFINICJE

SPONSOR – Astellas Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Osmańskiej 14

UCZESTNIK – przedstawiciel zawodu medycznego ubiegający się o rozpatrzenie wniosku uczestnictwa w wydarzeniu naukowym; przedstawiciel zawodu medycznego oznacza każdą osobę fizyczna:

(a) będącą lekarzem, lekarzem dentystą, farmaceutą, felczerem (starszym felczerem), pielęgniarką, położną, diagnostą laboratoryjnym, ratownikiem medycznym lub technikiem farmaceutycznym lub

(b) inna niż wymienione w pkt. (a) powyżej, która w ramach wykonywanego zawodu uprawniona jest do przepisywania, nabywania, dostarczania, zalecania lub podawania produktów leczniczych.

SERWIS – strona internetowa www.astellas.edu.pl za pośrednictwem której przyjmowane są wnioski o sponsorowanie uczestnictwa w wydarzeniu naukowym

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Serwis www.astellas.edu.pl umożliwia przedstawicielom zawodów medycznych wnioskowanie o sponsorowanie uczestnictwa w wydarzeniach naukowych w Polsce i za granicą.
 2. Sponsorowanie przedstawiciela zawodów medycznych w wydarzeniu naukowym nie może być formą nagrody ani podstawą do wywierania wpływu na jego zachowania terapeutyczne.
 3. Aby zgłosić wniosek za pośrednictwem Serwisu konieczne jest zapoznanie się z niniejszym regulaminem.
 4. Niniejsza forma ubiegania się o sponsorowanie uczestnictwa w wydarzeniu naukowym jest jedyną formą przyjmowania wniosków przez Sponsora.
 5. Zgodnie z przyjętymi przez firmę Astellas Pharma Sp. z o.o. zasadami wniosek może zostać rozpatrzony jeśli:
 • Uczestnik posiada czynne prawo wykonywania zawodu,
 • Uczestnik poprawnie zarejestrował się na stronie www.astellas.edu.pl,
 • Uczestnik zaakceptował postanowienia regulaminu,
 • Uczestnik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
 • Uczestnik zobowiązał się do podpisania stosownej umowy sponsoringu w razie pozytywnego rozpatrzenia wniosku oraz przyjął do wiadomości wystawienie przez Sponsora deklaracji PIT8C,
 • Uczestnik spełnia kryteria dotyczące uczestnictwa w wybranym wydarzeniu naukowym.

ROZPATRZENIE WNIOSKU

 1. Sponsor rozpatrzy wszystkie nadesłane wnioski uwzględniając spełnienie kryteriów przez Uczestników, limit miejsc przyznanych na dane wydarzenia naukowe oraz kolejność zgłoszeń.
 2. Akceptacja odbywać się będzie zgodnie z procedurami przyjętymi przez Sponsora.
 3. O akceptacji lub odrzuceniu wniosku Uczestnik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
 4. Wniosek może zostać odrzucony zgodnie z procedurami obowiązującymi u Sponsora, bez podania konkretnej przyczyny Uczestnikowi.

DZIAŁANIA LOGISTYCZNE I UCZESTNICTWO

 1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Sponsor podejmie działania logistyczne, dopiero po otrzymaniu oryginału podpisanej przez Uczestnika umowy sponsoringu.
 2. Uczestnik zobowiązuje się do aktywnego uczestnictwa w sesjach naukowych odbywających się podczas wydarzenia naukowego.
 3. W przypadku wydarzeń naukowych organizowanych przez Sponsora niedopuszczalna jest jakakolwiek forma uczestnictwa w wydarzeniu osób towarzyszących.
 4. Wszelkie koszty objęte sponsoringiem są regulowane bezpośrednio przez Sponsora na rzecz organizatora kongresu. Żadne środki nie są przekazywane Uczestnikowi.

WYDARZENIA NAUKOWE

 1. Wybrane przez Sponsora wydarzenia naukowe są weryfikowane pod kątem wysokiego poziomu merytorycznego oraz zgodności z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Wydarzenia naukowe pozostają w obszarze zainteresowań i działalności Sponsora.

ZAKRES SPONSORINGU

 1. Sponsoring może obejmować wyłącznie świadczenia ściśle związane z uczestnictwem w wydarzeniu naukowym.
 2. Decyzja o zakresie świadczeń należy do Sponsora.
 3. Decyzja o standardzie hotelu, klasie podróży, etc. należy do Sponsora.