Informacja o ochronie prywatności dla platformy astellas.edu.pl

(zgodna z RODO)

Ostatnia aktualizacja: 15.05.2018

Astellas Pharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Astellas”, „my”, „nas”) szanuje Pani/Pana prawo do prywatności. Niniejsza Informacja o ochronie prywatności zawiera informacje o nas, o sposobie gromadzenia, udostępniania i wykorzystywania przez nas dotyczących Pani/Pana danych osobowych oraz możliwości skorzystania przez Panią/Pana z uprawnień związanych z ochroną prywatności podczas uzyskiwania dostępu do stron internetowych i innych zasobów internetowych (takich jak aplikacje mobilne, poczta e-mail i inne narzędzia do pobrania), które zawierają link do tego oświadczenia. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących sposobu wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych znajdujących się na końcu niniejszej Informacji o ochronie prywatności.

Czym zajmuje się Astellas?

Astellas Pharma jest globalnym koncernem farmaceutycznym, którego nadrzędna spółka dominująca ma siedzibę w Tokio w Japonii. Za cel stawiamy sobie poprawę jakości życia pacjentów w następujących głównych obszarach: transplantologia, urologia, onkologia, leczenie zakażeń i leczenie bólu.

Więcej informacji o Astellas znajduje się w zakładce „O Firmie” w naszej witrynie internetowej https://www.astellas.eu/about/about/.

Jakie dane osobowe gromadzi Astellas i w jakim celu?

Gromadzone przez Astellas na stronach internetowych i innych zasobach cyfrowych online dane osobowe dzielą się na następujące szeroko rozumiane kategorie:

  • Dane podane dobrowolnie

Prosimy o dobrowolne podanie pewnych danych. Rodzaje danych osobowych, których podania wymagamy, oraz cele ich gromadzenia są następujące:

Rodzaje danych osobowych

Cele gromadzenia danych osobowych

Dane dotyczące konta użytkownika  w tym adres mail, imię, nazwisko, PESEL, numer telefonu, NPWZ, miejscowość, województwo

 W celu rejestracji, utworzenia i prowadzenia profilu użytkownika na platformie astellas.edu.pl

Dane dotyczące zawarcia umowy sponsoringu, w tym  numer dowodu osobistego, data urodzenia, NIP, adres zameldowania (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto, kraj, województwo, powiat, gmina, poczta), adres korespondencyjny (ulica, nr domu, nr lokalu, kod pocztowy, miasto), Adres miejsca pracy (Nazwa miejsca pracy, ulica, kod pocztowy, miasto), Urząd Skarbowy, Specjalizacja

 

W celu złożenia wniosku o sponsoring oraz zawarcia umowy sponsoringu wydarzenia naukowego oraz realizacji  świadczeń  wynikających  z  tej umowy (w szczególności pokrycia opłat uczestnictwa w wydarzeniach naukowych, rezerwacji biletów lotniczych i innych transferów, miejsc noclegowych oraz posiłków); oraz w  celu  rozliczenia  otrzymanych  świadczeń  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami

(w tym wystawienia deklaracji PIT8C oraz dla spełnienia wymogów Kodeksu Przejrzystości INFARMY)W celu umożliwienia sponsoringu wydarzenia naukowego, w tym w celu prowadzenia komunikacji dotyczącej sponsoringu oraz wysyłki PIT-8C.

W sytuacji gdy poprosimy Panią/Pana o przekazanie danych osobowych niewskazanych powyżej, rodzaj danych osobowych, o które poprosimy oraz cel ich zbierania zostaną wyjaśnione w chwili zbierania tych danych osobowych.

Zasadniczo dane osobowe uzyskane od Pani/Pana będziemy wykorzystywać tylko do celów uwzględnionych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub do celów wyjaśnionych w chwili gromadzenia Pani/Pana danych osobowych. Możemy jednak wykorzystywać dotyczące Pani/Pana dane osobowe do innych celów związanych z ujawnionymi celami (np. do celów archiwizacji zgodnie z interesem publicznym, do celów badań naukowych i historycznych lub do celów statystycznych), jeśli jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

Komu Astellas udostępnia moje dane osobowe?

Możemy ujawnić dotyczące Pani/Pana dane osobowe odbiorcom należącym do następujących kategorii:

  • spółkom należącym do naszej grupy, zewnętrznym usługodawcom i partnerom świadczącym usługi przetwarzania danych lub przetwarzającym dane osobowe w inny sposób do celów uwzględnionych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności lub przedstawionych Pani/Panu w chwili gromadzenia danych osobowych, w szczególności S&P Partners Sp.k.  
  • wszystkim upoważnionym organom  państwowym,  sądom lub innym podmiotom zewnętrznym, jeśli ujawnienie danych jest naszym zdaniem konieczne (i) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, (ii) w celu skorzystania z przysługujących nam praw, ich ustalenia i ochrony lub (iii) w celu ochrony żywotnych interesów Pani/Pana lub innych osób;
  • potencjalnemu nabywcy (oraz jego pełnomocnikom i doradcom) w związku z jakąkolwiek propozycją kupna, fuzji lub przejęcia jakiejkolwiek części przedsiębiorstwa, pod warunkiem, że poinformujemy nabywcę o obowiązku wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych tylko w celach uwzględnionych w niniejszej Informacji o ochronie prywatności;
  • wszystkim innym osobom, jeśli wyraziła Pani/Pan zgodę na takie ujawnianie swoich danych.

Podstawa prawna dla przetwarzania danych osobowych (tylko dla osób z EOG)

Jeżeli pochodzi Pani/Pan z kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, podstawa prawna dla gromadzenia i wykorzystywania danych osobowych uwzględnionych powyżej będzie zależeć od rodzaju danych osobowych i określonego kontekstu ich gromadzenia.

Przeważnie będziemy jednak gromadzić Pani/Pana dane osobowe tylko w przypadku uzyskania na to Pani/Pana zgody lub w zakresie niezbędnym do wykonywania umowy lub w przypadku, gdy posiadamy prawnie uzasadniony interes w ich przetwarzaniu, który nie jest podrzędny wobec podstawowych praw i wolności dotyczących ochrony danych osobowych. W niektórych przypadkach możemy być prawnie zobowiązani do gromadzenia Pani/Pana danych osobowych lub możemy potrzebować tych danych, aby ochronić żywotne interesy Pani/Pana lub innych osób (np. w celu poinformowania pacjentów o możliwych działaniach niepożądanych przyjmowanego przez nich leku).

W przypadku prośby o podanie danych osobowych w celu spełnienia wymogu prawnego lub wykonania postanowień umowy wyjaśnimy to w odpowiednim momencie i poinformujemy Panią/Pana, czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe (a także z jakimi konsekwencjami może się wiązać ich niepodanie).

Także w przypadku gromadzenia i wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych zgodnie z naszym prawnie uzasadnionym interesem (lub prawnie uzasadnionym interesem jakiegokolwiek podmiotu zewnętrznego), w odpowiednim momencie wyjaśnimy, na czym polega ten uzasadniony interes.

W przypadku pytań lub chęci zasięgnięcia dalszych informacji na temat podstawy prawnej dla gromadzenia i wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych znajdujących się w ustępie zatytułowanym „Kontakt” poniżej.

Pliki cookie i inne techniki śledzenia

Wykorzystujemy pliki cookie (zwane dalej łącznie „Plikami cookie”) w celu gromadzenia i wykorzystywania Pani/Pana danych osobowych. Dodatkowe informacje dotyczące rodzaju plików cookie, celu i sposobu ich wykorzystywania oraz sposobu ich kontrolowania można znaleźć w naszej Informacji o plikach cookie.

W jaki sposób Astellas zabezpiecza moje dane osobowe?

W celu ochrony gromadzonych i przetwarzanych danych osobowych stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne. Stosowane przez nas środki mają na celu zapewnienie poziomu bezpieczeństwa właściwego dla zagrożeń wynikających z przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Do wykorzystywanych środków należy szyfrowanie Pani/Pana danych osobowych podczas przesyłania (certyfikat SSL) oraz przechowywanie ich na serwerze z pamięcią masową z obsługą redundancji [podać przykłady – np. szyfrowanie Pani/Pana danych osobowych podczas przesyłania i przechowywania.

Przesyłanie danych za granicę

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane do innego kraju i przetwarzane w innym kraju niż kraj Pani/Pana zamieszkania. Przepisy prawa ochrony danych osobowych w tych krajach mogą różnić się od tych w kraju Pani/Pana zamieszkania (i w niektórych przypadkach mogą być mniej rygorystyczne).

Nasze serwery znajdują się w szczególności w Polsce, a spółki należące do naszej grupy oraz usługodawcy zewnętrzni i partnerzy prowadzą działalność w Polsce. Oznacza to, że po zgromadzeniu dotyczących Panią/Pana danych osobowych możemy przetwarzać je w każdym z powyższych krajów.

Wprowadziliśmy jednak odpowiednie zabezpieczenia, aby zapewnić ochronę Pani/Pana danych osobowych zgodnie z niniejszą Informacją o ochronie prywatności. Należy do nich między innymi wdrożenie Standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej dotyczących przekazywania danych osobowych pomiędzy spółkami należącymi do naszej grupy, które są zobowiązane do ochrony przetwarzanych danych osobowych pochodzących z EOG zgodnie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych obowiązującego w Unii Europejskiej.

Nasze Standardowe klauzule umowne są dostępne na żądanie. Wraz z naszymi zewnętrznymi usługodawcami i partnerami wdrożyliśmy podobne odpowiednie zabezpieczenia – szczegółowe informacje są dostępne na żądanie.

Przechowywanie danych

Przechowujemy uzyskane od Pani/Pana dane osobowe w przypadku istniejącej prawnie uzasadnionej potrzeby biznesowej (na przykład w celu świadczenia zamówionej przez Panią/Pana usługi lub spełnienia wymogów prawnych, podatkowych lub księgowych).

W przypadku braku istniejącej prawnie uzasadnionej potrzeby biznesowej dotyczącej przetwarzania dotyczących Pania/Pana danych osobowych usuniemy lub zanonimizujemy je lub, jeśli nie będzie to możliwe (na przykład wskutek archiwizacji Pani/Pana danych osobowych w postaci kopii zapasowej), będziemy je przechowywać w bezpieczny sposób i nie będziemy ich wykorzystywać do momentu, gdy usunięcie stanie się możliwe i wówczas usuniemy dane.

Prawo do ochrony danych osobowych

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia związane z prawem do ochrony danych osobowych:

  • W celu uzyskania dostępu, zmiany, aktualizacji lub żądania usunięcia dotyczących Pani/Pana danych osobowych prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych znajdujących się w ustępie zatytułowanym „Kontakt” poniżej.
  • Ponadto jeśli jest Pani/Pan rezydentem Unii Europejskiej, przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania ograniczenia  przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania przeniesienia danych osobowych. W celu skorzystania z tego prawa prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych znajdujących się w ustępie zatytułowanym „Kontakt” poniżej.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do rezygnacji z otrzymywania od nas informacji marketingowych w dowolnym momencie. Może Pani/Pan skorzystać z tego prawa, klikając przycisk „Anuluj subskrypcję” lub „Zrezygnuj” w przesłanej przez nas wiadomości e-mail. W celu rezygnacji z innych form marketingu (takich jak marketing pocztowy lub telemarketing) prosimy o kontakt z wykorzystaniem danych kontaktowych znajdujących się w ustępie zatytułowanym „Kontakt” poniżej.
  • W sytuacji gdy zebraliśmy i przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie zgody, może Pani/Pan wycofać udzieloną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem sposobu przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych przed wycofaniem zgody ani na przetwarzanie tych danych osobowych mające podstawę prawną inną niż Pani/Pana zgoda.
  • Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia do organu ochrony danych osobowych skargi dotyczącej gromadzenia i wykorzystywania dotyczących Pani/Pana danych osobowych. Więcej informacji można uzyskać, kontaktując się z lokalnym organem ochrony danych osobowych. (Dane kontaktowe organów ochrony danych osobowych działających na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajcarii i niektórych krajów spoza Europy (w tym USA i Kanady) są dostępne tutaj.)

Udzielamy odpowiedzi na każdy wniosek otrzymany od osób, które chcą skorzystać z prawa do ochrony danych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa o ochronie danych.

Korzystanie z Witryny przez osoby małoletnie

Nie jest naszym zamiarem aby nasze strony internetowe ani usługi online były używane przez osoby poniżej 18 roku życia.

Zmiany w niniejszej Informacji o ochronie prywatności

Możemy okresowo aktualizować treść niniejszej Informacji o ochronie prywatności w odpowiedzi na zmiany przepisów prawa, rozwój technologiczny lub rozwój działalności. W przypadku aktualizacji naszej Informacji o ochronie prywatności podejmiemy środki odpowiednie dla stopnia ważności wprowadzonych zmian, aby Panią/Pana o niej poinformować. Zwrócimy się do Pani/Pana z prośbą o wyrażenie zgody na wprowadzenie wszelkich istotnych zmian w Informacji o ochronie prywatności, jeśli będzie ona wymagana na podstawie przepisów obowiązującego prawa o ochronie danych osobowych.

Ostatnią datę aktualizacji niniejszej Informacji o ochronie prywatności można znaleźć na górze niniejszej Informacji.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących wykorzystania danych osobowych prosimy o kontakt z nami / z inspektorem ochrony danych z wykorzystaniem adresu email  privacy@astellas.com  

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest podmiot Astellas Pharma Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa KRS numer, numer telefonu +48 22 545 11 11, email privacy@astellas.com